Organization

Publish Date:2016-8-13     Visted:2416Times       
 
Dean
Zhaoxiong XIE

Secretary of CPC Committee
YI SONG
 
Vice Dean
Xin LU  

Bin REN

Jun LI

Changshen ZHANG
 
Vice Secretary
Fenfen LI

Junjie LIU