Organization

Publish Date:2016-8-13     Visted:1736Times       
 
Dean:Yunbao Jiang

Deputy secretary:Hui Lin
 
Vice Dean
Youzhu Yuan   

Yaxian Zhu

Jun LI

Changshen Zhang
 
Vice deputy secretary
Fenfen Li

Junjie Liu